Kero Kero Bonito Gig Poster

  • A poster for Kero Kero Bonito's stop in Detroit on their world tour. Enjoy the flamingo and shrimp!
  • Thanks for looking!